Shigoto

Shigoto, což v japonštině znamená práce nebo zaměstnání, je termín, který odráží hluboký respekt k řemeslu a profesnímu nasazení. V Japonsku není práce jen způsobem, jak vydělat peníze, ale je často vnímána jako cesta k osobnímu rozvoji a společenskému přínosu. Tento koncept je zvláště patrný v tradičních řemeslech, jako je výroba katany nebo čajový obřad, kde mistři tráví celý život zdokonalováním svých dovedností. V moderním kontextu se shigoto vztahuje na jakoukoli profesní činnost, kde je kladen důraz na důkladnost, preciznost a hrdost na dobře odvedenou práci. Tento přístup k práci může inspirovat i v západních kulturách, kde by se mohlo více dbát na kvalitu a smysluplnost práce, než jen na její finanční odměnu.

Význam slova Shigoto

Slovo „shigoto“ je jedním z klíčových pojmů v japonské kultuře a jazyce, které se používá k označení práce nebo zaměstnání. V širším smyslu může zahrnovat jakoukoli činnost, která vyžaduje úsilí nebo práci, včetně umělecké tvorby nebo domácích prací. V japonské společnosti má práce velký význam a je často spojována s osobní identitou a společenským postavením jedince.

Překlad a historie slova Shigoto

Slovo „shigoto“ se skládá ze dvou kanji: „仕“ (shi), což znamená „dělat“ nebo „sloužit“, a „事“ (goto), což znamená „věc“ nebo „záležitost“. Doslovný překlad by tedy mohl být „dělání věcí“ nebo „zabývání se záležitostmi“. Historicky se význam slova vyvíjel společně s proměnami japonské pracovní kultury, od feudálních dob, kdy bylo shigoto spojeno především s povinnostmi samurajů a služebníků, až po moderní dobu, kdy zahrnuje široké spektrum profesí a aktivit.

Využití slova Shigoto

V moderním Japonsku se slovo „shigoto“ používá v mnoha kontextech, od formálních pracovních pozic v kancelářích a továrnách až po neformální a dobrovolnické činnosti. Je běžně používáno v každodenním rozhovoru, kdy se lidé ptají na povolání druhých, nebo když hovoří o svých pracovních závazcích. Shigoto je také často tématem v japonských médiích, vzdělávacích systémech a politických diskusích, což odráží jeho centrality v japonské společnosti.

Kanji (Kanži) slova Shigoto

Kanji „仕“ a „事“ jsou oba běžně používané znaky v japonském písmu. „仕“ se může objevit i v jiných slovech, která mají něco společného s práci nebo službou, jako je „仕事“ (shigoto, práce), „仕方“ (shikata, způsob) nebo „仕組み“ (shikumi, mechanismus). Kanji „事“ se objevuje v slovech, která odkazují na události, věci nebo záležitosti, jako je „事件“ (jiken, incident) nebo „事実“ (jijitsu, fakt). Společně tato kanji vyjadřují koncepty spojené s pracovními činnostmi a záležitostmi.

Významově podobná slova

V japonském jazyce existuje několik slov, která jsou významově blízká slovu „shigoto“. Například „業務“ (gyoumu) znamená „podnikání“ nebo „úkoly“, „職業“ (shokugyou) znamená „profese“ nebo „povolání“ a „勤務“ (kinmu) znamená „služba“ nebo „pracovní doba“. Tyto termíny se mohou používat v různých kontextech, ale všechny se týkají konceptu práce nebo zaměstnání.

« Zpět na slovník pojmů