Teate

Význam slova Teate

Slovo „teate“ v japonštině má několik významů, které se mohou lišit v závislosti na kontextu, ve kterém je použito. Obecně lze říci, že „teate“ znamená „péče“, „léčba“ nebo „přídavek“. V medicínském kontextu se může vztahovat k ošetření nebo péči poskytované pacientovi. V pracovním prostředí může odkazovat na finanční příspěvek nebo přídavek poskytovaný zaměstnavatelem, například jako kompenzace za zvláštní pracovní podmínky nebo jako příspěvek na zdravotní péči.

Překlad a historie slova Teate

Slovo „teate“ pochází z japonštiny, kde kanji „手“ (te) znamená „ruka“ a „当“ (ate) má význam „přiřadit“ nebo „dosáhnout“. Historicky bylo toto slovo používáno v různých formách a kontextech, aby vyjádřilo myšlenku něčeho, co je poskytováno nebo přiděleno rukou, což může být v přeneseném smyslu chápáno jako pomoc nebo podpora. V průběhu času se význam rozšířil a adaptovat na různé sociální a ekonomické kontexty.

Využití slova Teate

V Japonsku je slovo „teate“ běžně používáno v mnoha aspektech života. V pracovní sféře může „teate“ odkazovat na různé typy příplatků, jako jsou cestovní náhrady, příplatky za přesčasy nebo nebezpečnou práci. V sociálním zabezpečení může „teate“ znamenat různé formy státních nebo soukromých dávek, jako jsou důchody nebo dávky v nezaměstnanosti. V medicíně „teate“ může znamenat ošetření nebo péči, která je poskytována pacientovi.

Kanji (Kanži) slova Teate

Kanji pro „teate“ jsou „手当“. První znak, „手“ (te), znamená „ruka“ a symbolizuje myšlenku něčeho, co je dosaženo nebo manipulováno rukama. Druhý znak, „当“ (ate), má význam „přiřadit“, „dosáhnout“ nebo „být správný“. Společně tyto znaky vyjadřují koncept něčeho, co je poskytováno nebo přiděleno, což může být v širším smyslu interpretováno jako forma podpory nebo péče.

Významově podobná slova

V japonštině existuje několik slov, která mají podobný význam jako „teate“. Například „kyūfukin“ (救付金) znamená „náhradní plat“ nebo „pomocný plat“, což je finanční podpora poskytovaná osobám v nouzi. Dalším příkladem je „hoshōkin“ (保証金), což znamená „záruční suma“ nebo „kauce“, což je forma finanční záruky. Tyto termíny sdílejí obecný koncept finanční podpory nebo kompenzace, který je základem i pro „teate“.

« Zpět na slovník pojmů